lunes, 7 de marzo de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (98)


98.- Trobà l'Amic el seu Amat que estava menyspreat entre la gent, i digué a l'Amat que gran injúria es feia als seus honraments. Respongué l'Amat i digué que ell prenia deshonor per mancança de fervents i devots amadors. Plorà l'Amic i es multiplicaren els seus dolors; i l'aconsolava l'Amat mostrant-li els seus capteniments.

98.- En contró el Amigo a su Amado que era menospreciado entre la gente, y dijo al Amado que se hacía gran injuria a sus honores. Respondió el Amado y dijo que él tomaba el deshonor por falta de fervientes y devotos amantes. Lloró el Amigo y se multiplicaron sus dolores; y lo consolaba el Amado mostrándole su comportamiento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario