viernes, 8 de enero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (39)


39.- Es llevà de matí l'Amic i anava cercant el seu Amat; i trobà gent que feia camí i demanà si havien vist el seu Amat. Li respongueren preguntant en quin moment el seu Amant s'absentà dels seus ulls mentals.
Respongué l'Amic i digué:
- Mai, dençà que vaig haver vist el meu Amat en els meus pensaments, no estigué absent dels meus ulls corporals, car totes les cosas visibles em representen el meu Amat.

39.- Se levantó al alba el Amigo e iba buscando a su Amado; y encontró gente que hacía camino y preguntó si habían visto a su Amado. Le respondieron preguntando en qué momento su Amado se ausentó de sus ojos mentales.
Respondió el Amigo y dijo:
- Nunca, desde que vi a mi Amado en mis pensamientos, no estuvo ausente de mis ojos corporales, porque todas las cosas visibles me representan a mi Amado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario