viernes, 26 de agosto de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (264)


264.- Mirava l'Amic el seu Amat en la major diversitat i concordança de virtuts, i en la major oposició entre virtuts i vicis, i en el ser-perfecció, que es corresponen més fortament sense mancament i sense no ser, que amb mancament i amb no ser.

264.- Miraba el Amigo a su Amado en la mayor diversidad y concordancia de virtudes, y en la mayor oposición entre virtudes y vicios, y en el ser-perfecto, que se corresponden con más fuerza sin ofensa y sin ser, que con ofensa y con ser.

No hay comentarios:

Publicar un comentario