miércoles, 24 de febrero de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (86)


86.- Estava l'Amic en llanguiments i en tristesa per sobreabundància  de pensaments; li trameté precs al seu Amat perquè li enviés un llibre on estiguessin escrites les seves faiçons, per tal que li donés algun remei. L'Amat trameté aquell llibre al seu Amic i es doblaren a l'Amic els seus treballs i els seus llanguiments.

86.- Estaba el Amigo en languideces y triste por sobreabundancia de pensamientos; le transmitió súplicas a su Amado para que le enviara un libro en el que estuviesen escritas sus formas, para que le diera algún remedio. El Amado envió aquel libro a su Amigo y se duplicaron sus trabajos y sus languideces.

No hay comentarios:

Publicar un comentario