jueves, 1 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (269)


269.- Veia l'Amic en el nombre d'"u" i de "tres" major concordança que en altre nombre, per tal com tota forma corporal venia de no ésser a ésser pel nombre damunt dit. I per això l'Amic mirava la unitat i la trinitat del seu Amat per la màxima concordança del nombre.

269.- Veía el Amigo en el número "uno" i en el "tres" mayor concordancia que en cualquier otro número, por cómo toda forma corporal venía del no ser al ser, por el nombre señalado arriba. Y por esto el Amigo miraba la unidad y la trinidad de su Amado por la máxima concordancia del número.

No hay comentarios:

Publicar un comentario