miércoles, 21 de septiembre de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (288)


288.- Demanaren a l'Amic quina cosa era major: possibilitat o impossibilitat. Respongué que possibilitat era major en la criatura i impossibilitat en el seu Amat; ja que possibilitat i potència concorden entre si, així com impossibilitat i actualitat.

288.-Preguntaron al Amigo qué cosa era mayor: posibilidad o imposibilidad. Respondió que posibilidad era mayor en la criatura e imposibilidad en su Amado; ya que posibilidad y poténcia concuerdan entre sí, así como imposibilidad y actualidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario