domingo, 10 de julio de 2016

LLIBRE D'AMIC I AMAT (223)


223.- Sorgí la qüestió de si l'amor era més a prop del pensament o de la paciència. Resolgué l'Amic la qüestió i digué que l'amor és engendrat en els pensaments, i és sostingut en la paciència.

223.- Surgió la pregunta de si el amor está más cerca del pensamiento o de la paciencia. Resolvió el Amigo la cuestión y dijo que el amor se engendra en los pensamientos, y se aguanta en la paciencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario